Home » Beacons là gì? Tại sao các ứng dụng Web3 nên sử dụng Beacons của API3