Home » Neon EVM theo đánh giá của Jump Capital – Quỹ dẫn đầu vòng gọi vốn $40M vào dự án.