Home » Project Galaxy là gì? Mạng lưới chứng thực thông tin đầu tiên và lớn nhất thế giới trong Web3.0