Home » Thị trường biến động: Nhà đầu tư ETH 2.0 vẫn đang lỗ nặng